ការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃ បន្លែ,មឹក

가격 급등

អត្រានៅខែ6 តម្លៃ មឹក1kg ស្មើនិង9ពាន់វ៉ុន។តម្លៃនៃអត្រាឆ្នាំមុន5ពាន់ 500វ៉ុនគឺឡើងថ្លៃជាង1.6ដងនៅក្នុងតម្លៃ។

ដោយការខ្វះខាចនៃភាពគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ធ្វើអោយ បន្លែក៏ឡើងថ្លៃភងដែរ។តម្លៃនៃខ្ទឹមបារាំងបានឡើងទៅ60%ជាឆ្នាំមុន,ដំឡូងបារាំងនិង ថេថៅនៃតម្លៃនីមួយៗបានឡើងទៅ 59%និង 12%ភាគរយ។ពងមាន់មួយបន្ទះមានតម្លៃ7ពាន់ 900វ៉ុន ដោយឡើងជាងឆ្នាំមុនទៅដល់55%ភាគរយ។

ការគ្រោះរាំងស្ថួត និង កំដៅ, ហោយនិង គ្រុនផ្តាសាយបក្សី, ហើយក៏ដល់AI គឺធ្វើអោយការចំណាយជាបន្ទាន់នៃតម្លៃ ម្ហូបអារហារ។

오징어·채소 가격 급등

6월 평균 오징어 1kg 가격은 약 9천원이다. 지난해 연평균 가격인 5천500원보다 1.6배 뛴 가격이다.

가뭄 영향으로 채소 가격도 급등했다. 양파 가격은 작년보다 60% 넘게 뛰었고, 감자와 무 가격도 각각 59%와 12% 올랐다. 계란 한 판 가격은 7천900원으로 작년보다 55% 올랐다.

이른 더위와 가뭄, 그리고 조류인플루엔자, AI까지 겹치면서 식료품 가격에 비상이 걸렸다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중