ការសម្តែងភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី លោក ម៉ូលជេអីន 문재인គឺធ្វើបានល្អបាន83%

sadar

ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហៅថា(Gallup Korea) បានចេញនូវ83%នៃការវាយតម្លៃការសម្តែងភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីលោក ម៉ូលជេអីន 문재인ចាប់ពីថ្ងៃ13 ខែ 6 កន្លងផុតទៅនេះនៃលទ្ធផលការស្ទង់មតិជាសាធារណះពីមនុស្សពេញវយ័ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំថអស់ ដោយជាការប្រើរយះពេលតែបីថ្ងៃប៉ុន្នោះ គឺទទួលបានចំនួន1ពាន់3នាក់

ការធ្វើការឆ្លើយតបថាការធ្វើការមិនបានល្អរបស់លោក ប្រធានាធិបតី លោក ម៉ូលជេអីន 문재인 គឺ 10%,ការបម្រុងទុកនៃយោបល់7%។

លំដាប់នៃការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ការអនុមត័គណបក្សនយោបាយនៃ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាន50% ការកើនឡើងនៃចំនូន2%ច្រើនជាងចន់ជូ,គណបក្សសិទ្ធកូរ៉េ 10%,គណបក្សនៃប្រជាជននិង គណបក្សនៃចិត្ត 7%,គណបក្សចិត្តស្មោះត្រង់5%។

문재인 대통령 직무수행 ‘잘한다’ 83%

한국갤럽(Gallup Korea)이 지난 6월 13일부터 사흘간 전국 성인 1천3명을 상대로 실시한 여론조사 결과 문재인 대통령이 직무수행을 잘하고 있다는 평가는 83%로 나왔다. 이는 1주 전보다 1%포인트 상승한 결과다.

문 대통령이 ‘잘못하고 있다’는 답변은 10%였고, 7%는 의견을 유보했습니다.

정당 지지율은 더불어민주당이 50%로 전주보다 2%포인트 올랐고, 자유한국당 10%, 국민의당과 정의당이 7%, 바른정당 5% 순이었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중