ការចាប់ផ្តើមបើកមជ្ឈមណ្ឌល ការហៅនាវិកជនបរទេស,មជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុមាលភាពនាវិកកូរ៉េ

123

ការចាប់ផ្តើមបើកនូវក្រុមគាំទ្រនៃការគ្រប់គ្រងនាវិកជនបរទេសសម្រាប់ការបណ្ណឹង,ការការពារផលប្រយោជន៍ហើយនិងការកែលម្អនៃសិទ្ធមនុស្សរបស់នាវិកជនបរទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុមាលភាពនាវិកកូរ៉េ។

ការផ្តល់នូវភាសាវៀតណាម,ភាសាចិន,ភាសា­ឥណ្ឌូនេសុីមានលក្ខណះពិសេសក្នុងការតេហៅដែលធ្វើទៅដោយការពិគ្រោះតាមទូរសព្ទ័ដោយផ្តល់នាវិកដល់ជនបរទេសនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមជាសិប្បកម្មនៃការស្នើសុំច្បាប់នាវិកកូរ៉េដោយជាក្រុមនៃញការគាំទ្រ។

សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការបកប្រែ ហើយនិងការប្រឹក្សាយោបល់បណ្ណឹងផ្សេងៗ,សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការចូលនិវត្តន៍ ហើយនិង សំណងការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍,សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ហើយនិងការគ្មានប្រាក់ខែឈ្នួលគឺនៅក្នុងអត្តនយ័ទាំងអាចពិគ្រោះយោបល់បាន។

ការតភ្ជាប់ដោយ(ARS)សារជាសំឡេងក្រោយម៉ោង18,ការចាប់ផ្តើម‌ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង18នៅក្នុង‌‌ថ្ងៃធម្មតាតាមលេខ(ក្រៅប្រទេស)+8251-911-3151 និង (ក្នុងប្រទេស)1566-3151និងអាចទូរសព្ទ័មកបាន។

ការខ្វះខាតនៃការឱបក្រសោបសម្រាប់ជនបរទេស,ជនជាតិកូរ៉េ ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170609_0000007725&cID=10201&pID=10200

ការចាប់ផ្តើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលនាវិកជនបរទេស,មជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុភាពនាវិកកូរ៉េ

ការចាប់ផ្តើមក្រុមអ្នកធ្វើបណ្ណឹងសម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ហើយនិងកែលម្អសិទ្ធមនុស្សរបស់នាវិកទាំងឡាយជាជនបរទេស។

http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=252596

한국선원복지고용센터, 외국인 선원 콜센터 운영

한국선원복지고용센터는 외국인 선원의 인권 개선과 권익 보호, 고충처리를 위해 외국인선원관리지원단을 운영하고 있다.

지원단은 한국 선원법 적용 선박에 승선중인 외국인 선원을 대상으로 전화상담을 진행하는 콜센터를 갖추고 인도네시아어, 중국어, 베트남어를 지원한다.

상담 내용은 임금체불 및 급여관련 사항, 재해보상 및 퇴직관련 사항, 기타 고충상담 및 통역관련 사항이다.

전화상담은 (국내)1566-3151과 (국외)+8251-911-3151에서 평일 9시부터 18시까지 진행하며, 18시 이후에는 음성사서함(ARS)로 연결된다

서울사는 외국인들 “한국인, 외국인에 대한 포용 부족”

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170609_0000007725&cID=10201&pID=10200

한국선원복지고용센터, 외국인선원 콜센터운영

외국인선원들의 인권개선 및 권익보호 위한 고충처리반 운영

http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=252596

 

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중