ការបោះពុម្ពផ្សាយនៃការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុក

8949942798_f

ការបោះពុម្ពផ្សាយនៃការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុក3ក្បាលនៃផលប្រយោជន៍សាធាណះនៃច្បាប់មូលនិធិហើយនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមមេធាវីនៅថ្ងៃទី8 ខែ6។

ការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុកកំពុងតែរក្សាទុកនៅលទ្ធផលដែលបានសិក្សាពីក្រុមអ្នកមានជំនាញជាច្រើនអំពីបញ្ហាជាចំរុះនៅជុំវិញស្រ្តីចំណាកស្រុក។

ការបង្កប់ជាមួយការសិក្សាសម្រាប់ប្រធានបទដែលមានបញ្ហាបន្លាទាក់ទងទៅនឹងការពារសិទ្ធមនុស្សនៃស្រ្តីចំណាកស្រុកនិងរដ្ឋបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅចុងក្រោយបំផុត,បញ្ញាដែលរឹងមាំរបស់មេធាវីមានផលប្រយោជន៍ជាសាធាណះដែលកំពុងមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ស្រ្តីចំណាកស្រុកគឺមានតែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រោវរបស់អ្នកប្រាជ្ញ។

이주민법연구’ 발간

 6월 8일, 법무법인 태평양과 재단법인 동천이 공익법총서 3권 ‘이주민법연구’를 발간했다.

이주민법연구’는 이주민을 둘러싼 다양한 문제에 관해 여러 전문가들이 연구해온 성과를 담고 있다. 학자들의 연구 성과뿐만 아니라 이주민의 권익 보호를 위해 헌신하고 있는 공익 변호사들의 예리한 지적, 최근 이민행정과 이주민의 인권보호와 관련하여 첨예하게 문제되고 있는 주제들에 대한 연구결과도 함께 담겨 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중