ក្រសួងយុត្តិធម៏បានបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងលឿនបំផុតពីការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួនពលករចំណាកស្រុកដែលមកធ្វើការខុសច្បាប់យកមកឃុំខ្លួនទុករយះពេលវែង

999

ការបើកធ្វើការសន្និសីទកាសែត ខែ៦ ថ្ងៃទី៤ នៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៅមុខច្រកទ្វារខ្វាងហ្វាម៉ួនពីកន្លែងការពារជនបរទេសនិងសម្រាប់ការពារជនបរទេសអ្នកដែលកំពុងជាប់ការឃុំខ្លួនរយះពេលយូរពលករចំណាកស្រុកនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងលឿនបំផុតពីការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួន ។

បើយោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៏នៃពលករចំណាកស្រុក នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ៦ និង ថ្ងៃទី១ ខែ៦ ការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីផ្នែកអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដែលបានចាប់ជាលើកពីរក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំឡើងទៅគឺមិនសាកសួរអ្នកនោះទេតម្រួវអោយនារិទេសទៅ។ទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធធនាគាដេលកឃុំខ្លួនជនបរទេសដែលរង់ចាំជនលទ្ធផលនិងដាក់ពាក្យនៃការភៀសខ្លួន។នៅក្នុងចំនោមមានមួយនាក់បានរង់ចាំអស់រយះពេលជាង៦ឆ្នាំហើយ អ្នកផ្សេងៗទៀតត្រូវបានរង់ចាំតែ២ ~៤ទៀតប៉ុន្នោះ។

អង្គការពលករចំណាកស្រុកបាននិយាយអោយត្រូវបញ្ឃប់ការប្រើគំនិតអោយកាត់បន្ថយនៃការឃុំខ្លួនយ៉ាងលឿនមុនពេលចូលតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៍។ហើយនិង ដោយនិយាយថា កំណត់អោយមានពេលវេលាក្នុងការឃុំខ្លួន និង តម្រូវអោយបង្កើតកម្មវិធីដោយច្បាស់លាស់នៃការសម្ភាន៍ជនចំណាកស្រុក

이주노조, 법무부 장기구금 외국인 강제송환 중단 촉구

 

6월 4일, 이주노조가 광화문 정부종합청사 정문 앞에서 외국인보호소에 오랫동안 구금중인 보호외국인에 대한 강제송환을 중단할 것을 촉구하는 기자회견을 열었다.

이주노조에 따르면 법무부가 지난 5월 27일과 6월 1일 두 차례에 걸쳐 그 동안 2년 이상 보호 중이던 보호 외국인들 중 일부를 본인 의사와 무관하게 강제로 송환했다. 이들은 난민신청을 하고 결과를 기다리며 화성외국인보호소에서 장기간 구금되어 있던 사람들이다. 그 중 한 명은 무려 6년이 넘는 시간을 기다렸고 나머지 사람들도 2~4년을 기다려왔다.

이주민 단체들은 새 정부 들어 법무부장관이 임명되기도 전에 무리하게 장기구금 보호외국인의 수를 줄이려는 꼼수를 중단해야 한다고 주장했다. 그리고 구금 기간 제한과 난민 심사 시스템을 획기적으로 개선해야 한다며 목소리를 높였다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중