ការផ្តល់ដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនដែលជាគ្រួសារពហុវប្បធម៌អំពីការទប់ស្កាត់ ធូលីដីតូចៗដែលមើលមិនឃើញ,ធូលីដីខ្សាច់

444

ការបង្ហាញនៃការចែករំលែកពីក្រសួងកិច្ចការគ្រួសារស្រ្តីនៅថ្ងៃទី២ខែមិថុនាពីក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំនូវការទប់ស្កាត់ជា៧ប្រភេទនៃសកម្មភាពធូលីដីខ្សាច់និងផ្តល់ជូនតាមបណ្តាញគេហទំពរ័ ថានូរី(http://www.liveinkorea.kr)មាន13ភាសា។

មានផ្តល់ព័ត៍មានទៅដល់ស្រ្តីរៀបការអន្តោប្រវេសន៍និងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារចង់ទូរសព្ទ័មកពិគ្រោះយោលបល់អាចប្រើប្រាស់តាមលេខទូរសព្ទ័(1577-1366) មានផ្តល់គ្រប់ភាសានៃប្រទេសនីមួយៗ

다문화 주민에 미세먼지·황사 대응요령 안내

6 2, 여성가족부는 환경부가 마련한고농도 미세먼지 7가지 대응 요령황사 대비 행동 요령을 다문화 가족 지원 포털사이트인다누리‘ (http://www.liveinkorea.kr)에서 13개국 언어로 제공한다고 밝혔다.

결혼이주여성과 그 가족을 위한 상담 전화인다누리콜센터‘(1577-1366)에서도 이 내용을 각국 언어로 안내해준다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중