Các ngân hàng Hàn Quốc hạn chế giao dịch với khách hàng Iran

bitcoin-3024279_960_720

Theo tin tức từ Yonhap ngày 7 tháng 11 vừa qua, tình hình chế tài của Mỹ xuống Iran lặp lại khiến cho các ngân hàng trên thị trường Hàn Quốc phải bắt tay thiết lập các biện pháp xử lý hạn chế giao dịch đối với các tài khoản của khách hàng Iran.

Ngân hàng KEB Hana cũng đã gửi yêu cầu hủy các tài khoản giao dịch đến khách hàng Iran đến ngày 12 tháng 11, ngân hàng Kookmin cũng quyết định giảm chu kỳ xác nhận nhân thân đối với các khách hàng này từ 1 năm xuống còn 6 tháng.

Ngân hàng Shinhan và Woori cũng thực hiện chế độ tạo tài khoản mới cho khách hàng Iran giới hạn trong du học sinh và người lao động dưới sự phê duyệt và bảo đảm của cấp lãnh đạo cơ quan.

Động thái xử lý này của các ngân hàng Hàn Quốc nhằm tối thiểu hóa các nguy cơ bị Mỹ áp chế tài bên thứ ba, cơ chế tẩy chay liên đới (secondary boycott) có thể phát sinh.

Continue reading “Các ngân hàng Hàn Quốc hạn chế giao dịch với khách hàng Iran”

Cần hoàn thiện quy chế xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc

555

Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã chọn bản báo cáo độc lập tổng hợp thông tin quan sát tình hình thi hành ‘Hiệp ước xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc’ và ý kiến đánh giá với tư cách là Cơ quan nhân quyền quốc gia để nộp lên Ủy ban xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc Liên Hợp Quốc(CERD).

Bản báo cáo độc lập này bao gồm 20 quan điểm tranh luận, và được cấu trúc thành 31 quan điểm thảo luận cụ thể.

Bản báo cáo độc lập có 20 quan điểm tranh luận, được cấu trúc thành 31 quan điểm thảo luận chi tiết, tổng hợp các nội dung như phản ánh định nghĩa phân biệt chủng tộc theo Hiệp ước nêu trên được Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đề xuất trong Luật nội địa trong suốt thời gian qua, hoàn thiện các quy chế xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc, những ví dụ chỉnh sửa Luật cấm phân biệt chủng tộc tổng quát gần đây  và ý kiến của Ủy ban. 

Ngoài ra, báo cáo còn đề xuất các quan điểm thảo luận như mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng trước pháp luật, quyền được nhận bảo hộ và tự do về thân thể, được thành lập và gia nhập liên đoàn lao động của người nước ngoài, quyền được xuất cảnh từ tất cả quốc gia và quyền được hồi hương về đất nước của mình, giải quyết những mặt tối trong mạng lưới an toàn y tế cho người nước ngoài, mở rộng hỗ trợ công cho người nước ngoài gặp phải tình huống khẩn cấp…

Continue reading “Cần hoàn thiện quy chế xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc”

Bank-bank di Korea Membatasi Transaksi dengan Iran

bitcoin-3024279_960_720

Setelah AS memberikan sanksi kepada Iran, bank-bank komersial di Korea Selatan juga mulai membatasi transaksi dengan rekening-rekening Iran. Hal ini dilaporkan Yonhap News pada 7 November lalu.

KEB Hana Bank telah meminta kepada nasabah-nasabah Iran untuk menutup rekening mereka paling lambat 12 November. Kookmin Bank memperpendek verifikasi identitas dari 1 tahun menjadi 6 bulan.

Shinhan Bank dan Woori Bank hanya memperbolehkan rekening bank bagi warga negara Iran yang merupakan mahasiswa dan pekerja hanya jika disetujui oleh pejabat tinggi di dalam manajemen bank.

Bank-bank tersebut melakukan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan sanksi pihak ke tiga dan boykot sekunder dari pihak AS.

 

Continue reading “Bank-bank di Korea Membatasi Transaksi dengan Iran”

Hukuman untuk Diskriminasi Ras Harus Dipersiapkan

555

Komisi HAM Nasional Korea memberikan laporan independen mengenai pemantauan implementasi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi Etnis beserta opini mengenai institusi HAM nasional dan menyerahkannya kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Etnis dari PBB.

Laporan itu berisi 20 isu umum dan 31 isu spesifik.

Laporan independen itu berisikan hukum nasional yang secara terus menerus direkomendasikan oleh Komite Penghapusan Diskirimnasi Etnis dan telah dilaksanakan di dalam konvensi, hukuman dari diskriminasi rasial, contoh-contoh rencana UU Terpadu Anti Diskriminasi, dan juga opini-opini dari komite.

Laporan juga berisi mengenai perlakuan hukum yang adil, perlindungan terhadap WNA, kebebasan tubuh, hak untuk membuat serta bergabung ke organisasi buruh, hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negara asal, penghapusan titik buta di pusat keamanan kesehatan imigran, serta perluasan fasilitas pemulihan bagi imigran yang telah melewati masa krisis.

Continue reading “Hukuman untuk Diskriminasi Ras Harus Dipersiapkan”

Улс үндэстнээр гадуурхах тухай

11-р сарын 8-ны өдөр БНСУ-ын Хүний Эрхийн Хорооноос Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах протоколын тус улсад хэрэгжиж буй байдлын талаарх хяналт болон хүний эрхийн байгууллагын хувьд саналаа тусгасан бие даасан тайланг боловсруулж НҮБ-ын Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах хороонд хүргүүлсэн байна.

Тус тайланд 20 асуудал, 31 дэд асуудлаас бүрэлдсэн бөгөөд өнөөг хүртэл тус хорооноос анхааруулга сануулга өгсөн гуулин дахь арьс үндэстнээр ялгаварлах ухагдахуун, түүнд үзүүлэх шийтгэл зэрэгтэй холбоотой дүрэм журам бэлдэх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох тухай хууль бий болгохтой холбоотой сүүлийн үеийн жишээ болон хорооны гишүүдийн саналыг тусгасан байна.

Мөн тус тайланд хуулийн өмнө бүгд эрх тэгш эрхтэй байх тухай, гадаад иргэдийн аливаа улс оронд орж гарах эрх, гадаад ажилчдын эвсэл байгуулах түүнд элсэх эрх, гадаад иргэдийн аюулгүй эмчилгээний систем, аюултай нөхцөл байдалд байгаа гадаад иргэдэд улсын байгууллагын хамгаалалт зэргийг өргөтгөх зэрэг асуудлууд тусгагдсан байна.

11월 8일, 국가인권위원회는 ‘인종차별철폐협약’의 국내 이행상황에 대한 모니터링과 국가인권기구로서 의견을 담은 독립보고서를 채택하고, UN 인종차별철폐위원회(CERD)에 제출했다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성됐다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성되었으며, 그 동안 인종차별철폐위원회에서 지속적으로 권고한 국내법에 협약상의 인종차별 정의 반영, 인종차별 행위에 대한 처벌 규정 마련과 포괄적 차별금지법 제정에 대해 최근 사례와 위원회 의견을 담았다.

또 보고서는 법 앞에서 평등한 대우를 받을 권리, 외국인 보호제도와 신체의 자유, 노동조합 결성 및 가입할 수 있는 권리, 모든 국가로부터 출국하고 자국으로 귀국하는 권리, 이주민 의료안전망의 사각지대 해소, 위기상황에 처한 이주민들에 대한 공공부조 확대 등의 쟁점을 전략적으로

Банкууд Иран улсын иргэдийн гүйлгээнд хязгаарлалт

АНУ-аас Иран улсад хориг тавьж байгаатай холбогдуулан Иран улсын иргэдийн дансны гүйлгээнд хязгаарлалт хийх зэрэг арга хэмжээнүүд авч байгаа тухай Нэгдсэн мэдээнээс 11-р сарын 7-ны өдөр мэдээллээ.

KEB Хана банкнаас Иран улсын үйлчлүүлэгчдийг 12-ны өдрийг хүртэл дансаа хаах хүсэлт тавьж байгаа бөгөөд Гүгмин банкнаас хувь хүний мэдээлэл шалгах процессийг 1 жилээс 6 сар болгожээ.

Үри болон Шинхан банкнаас Иран оюутан болон ажилчдад данс шинээр нээхдээ тодорхой албан тушаалтны гарын үсэгтэйгээр нээж өгөх юм байна.

Банкнуудаас авч буй тус арга хэмжээнүүд нь үүсч болзошгүй АНУ-ын гуравдагч хориг, secondary boycott зэргийг аль болох багасгаж буй арга хэмжээ юм байна.

미국이 대 이란 제재를 복원하자 시중은행들이 이란인 계좌의 거래를 제한하는 등 후속조치에 나서고 있다고 연합뉴스가 11월 7일 보도했다.

KEB하나은행은 이란인 고객에게 12일까지 계좌를 해지해줄 것을 요청했고 국민은행은 신원확인 주기를 1년에서 6개월로 줄이기로 했다.

신한은행과 우리은행은 유학생과 노동자에 한해 고위 경영진 승인을 거쳐 이란인 계좌를 개설해주고 있다.

은행들의 이런 조치는 혹시나 발생할 수 있는 미국의 제3자 제재, 세컨더리보이콧 가능성을 최소화하기 위한 것이다.

ធនាគារប្រទេសកូរ៉េដាក់កំណត់ការវិនិយោគជាមួយជនជាតិអ៊ីរ៉ាន់

bitcoin-3024279_960_720

កាសែតយ៉ុនហាប់កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆកា បានចុះផ្សាយថា នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ចាប់ស្ដារការដាក់ទារុណកម្មនោះ ធនាគាពាណិជ្ជកម្មទូទៅបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ធ្វើវិនិយោគជាមួយគណនីធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់។

ធនាគារហាន់ណា និង KEBបានស្នើអោយផ្អាកគណនីធនាគាររបស់អតិថិជនជនជាតិអ៊ីរ៉ាន់ត្រឹមថ្ងៃទី១២ ហើយធនាគារគុគមីនបានបន្ថយរយៈពេលពិនិត្យម្ចាស់គណនីពីមួយឆ្នាំមកត្រឹម៦ខែវិញ។

ធនាគារស៊ីនហាន់ និង ធនាគារអ៊ូរី កំពុងតែដំណើរការបើកគណនីធនាគារអោយនិស្សិតនិងពលករដោយឆ្លងកាត់ការទទួលស្គាល់ពីថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើ។

ក្រុមធនាគារទូទៅបានដាក់វិធានការយ៉ាងដូច្នេះព្រោះខ្លាចក្រែងមានការដាក់ទារុណកម្មជនទី៣ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និង ដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលអាចមានការធ្វើពហិកានៃទី៣។

Continue reading “ធនាគារប្រទេសកូរ៉េដាក់កំណត់ការវិនិយោគជាមួយជនជាតិអ៊ីរ៉ាន់”